Het ouderenteam van VAGGA is er voor mensen vanaf 60 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen, en hun omgeving. 

Het ouderenteam van VAGGA is er voor:

  • Mensen vanaf 60 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen. Manieren waarop deze problemen zich kunnen uiten zijn: angstgevoelens, neerslachtigheid, piekeren, terugkerende moeilijkheden in sociale relaties, (chronische, soms onverklaarde) lichamelijke klachten,... Deze moeilijkheden kunnen herkenbaar zijn doorheen het eigen leven. Ze kunnen zich ook voor de eerste maal voordoen naar aanleiding van verlieservaringen, veranderingen verbonden aan de levensfase,... Wanneer deze problemen het dagelijks leven bemoeilijken of onmogelijk maken, kan het zinvol zijn een beroep te doen op deskundigen die met de cliënt meedenken. Vaak is het belangrijk om oog te hebben voor de context waarin deze cliënt met zijn moeilijkheden ingebed is.
  • De omgeving van de 60-plusser (familieleden, buren, mantelzorgers) die psychisch overbelast is door de zorg voor de 60-plusser.
  • Hulpverleners die betrokken zijn in de zorg voor de reeds ingestroomde 60-plusser of die willen overleggen over een verwijzing.

Voor sommige cliënten kan het zinvol zijn om samen met anderen te werken rond bepaalde thema’s. Naast het algemene groepsaanbod binnen VAGGA heeft het ouderenteam daarom een specifiek groepsaanbod voor 60-plussers, waarnaar in samenspraak met de cliënt kan verwezen worden. Een voorbeeld hiervan is de groep ‘op zoek naar zin’. Voor meer info

Wie kan er niet bij ons terecht?

Naast de algemene afspraken die voor heel de volwassenenafdeling gelden, hebben we ook geen aanbod voor:

  • Personen in een gevorderd stadium van dementie of de vraag naar een diagnosestelling van dementie.
  • Bij aanmeldingsvragen over rouwprocessen en eenzaamheidproblematiek gaan we verkennen of er (door de complexiteit en/of verwevenheid met andere psychische moeilijkheden) een aanbod op tweede lijn nodig is. Wanneer dit niet het geval is, zal de cliënt doorverwezen worden naar een andere organisatie/werking.