Ons infantteam biedt hulp aan (gezinnen van) kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar oud.

Onze werking

Ons kinderteam is er voor baby’s, peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers. We zijn een multidisciplinair team met psychologen, psychotherapeuten en een kinderpsychiater, en worden ondersteund door een maatschappelijk werker.

Ouders/verzorgers kunnen bij ons terecht met problemen die ze ervaren in de relatie met hun kind en/of zorgen omtrent de ontwikkeling of het gedrag van hun kind, bv eten, slapen, emoties, gedrag, contactname, taal, spel,…

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in nauwe wisselwerking met zijn unieke omgeving. In onze werking besteden we aandacht aan kind én omgeving en stellen we de relatie tussen het kind en zijn  ouders/verzorgers heel centraal. Een goede afstemming in de relatie tussen het heel jonge kind en zijn verzorgers is belangrijk voor de ontwikkeling van onder meer de regulatie van gedrag en emoties. Dit werkt beschermend bij de mogelijke ontwikkeling van psychopathologie.

We starten altijd vanuit een vraag naar begeleiding/behandeling. We maken een eerste inschatting van de ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn verzorgers en bekijken zowel wat goed loopt alsook welke zorgen en vragen er zijn thuis, in de crèche, op school,… Soms is op basis van deze verkennende sessies voldoende helder welke behandeling er op dit moment meest aangewezen is. In andere gevallen is er eerst uitgebreider onderzoek nodig, bijvoorbeeld aanvullende gesprekken over de ontwikkeling, spelobservaties, observatie op school of in de crèche, gezinsgesprekken of –observaties, (neuro)psychologisch onderzoek, logopedisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek,…

Ons aanbod aan behandelmogelijkheden bevat onder meer: ouder-kindbehandeling, speltherapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, medicamenteuze behandeling, psycho-educatie en opvoedingsondersteuning (als onderdeel van een breder behandelplan), …

Ouder-baby werking (OBW)

De ouder-babywerking vormt een onderdeel van onze infantwerking. 
Dit aanbod is er voor ouders en hun baby(‘s) tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar.

Meer info