Vagga vzw - Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen - Ondernemingsummer: 0 473 488 474 - Tel: 03/256.91.00 - Fax 03/256.91.59 - e-mail: cgg@vagga.be
Psychische problemen? Vagga zorgt voor u

Voor wie?

Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen van het kind zijn dagelijkse leven of het leven van zijn directe omgeving belasten, kan het zinvol te zijn een beroep te doen op deskundigen die met het kind of de jongere, de ouders en andere zorgfiguren kunnen meedenken.


De kinder- en jongerenteams van VAGGA zijn er voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen.
De zorg gebeurt ambulant, dat betekent dat wij geen cliënten opnemen zoals in het ziekenhuis soms gebeurt. De zorg wordt dus aangeboden terwijl men verder verblijft in de bestaande leefsituatie.
Dit brengt als voorwaarde mee dat ambulante ondersteuning als zorgaanbod toereikend is én een verblijf in de bestaande leefsituatie mogelijk blijft. Binnen onze werking kunnen we immers slechts een gemiddelde intensiteit realiseren van 1 contact per week.


Om een goed hulpverleningstraject op te zetten, werken we met vele mensen samen. In eerste instantie het kind of de jongere en de beide ouders, opvoeders of wettelijke vertegenwoordigers. Het hulpverleningstraject is een gedeelde verantwoordelijkheid van hen én de hulpverlener. 
Maar ook scholen en andere instanties zoals bijvoorbeeld de huis- of kinderarts, Kind & Gezin, het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding), een CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk), een (zelfstandig) psycholoog of psychiater voor volwassenen worden zoveel mogelijk binnen het hulpverleningstraject betrokken.
Al deze mensen treden ook op als verwijzers naar ons centrum. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we iedereen aan om eerst bij een van hen advies in te winnen.

  

Onze hulpverlening is op vrijwillige basis, maar nooit vrijblijvend. Wij dwingen niemand om een begeleiding te volgen, tegelijk kan men niet zo maar afhaken eens een begeleiding werd opgestart.


Dit alles brengt met zich mee dat aanmeldingen rond volgende cliënten, niet zullen worden opgenomen:

  • Cliënten ouder dan 18 worden verwezen naar de afdelingen volwassenen.
  • Cliënten met problemen waarvoor binnen VAGGA of elders een geschikter aanbod voorhanden is, zullen hierover geïnformeerd en verwezen worden. Cliënten met verslaving als hoofdproblematiek of met gerechtelijk opgelegde hulpverlening, worden verwezen naar onze gespecialiseerde teams.
  • Nieuwe cliënten die in een crisissituatie worden aangemeld, moeten wij omwille van de beperkte intensiteit van ons hulpaanbod naar andere instanties verwijzen. Wanneer zich tijdens een lopende begeleiding een crisissituatie voordoet, zullen we met de diverse partijen trachten een aangepast hulptraject uit te werken.
  • Vragen rond expertise-onderzoek voor de jeugdrechtbank worden niet opgenomen.
  • Specifieke vragen rond attestering voor andere instanties (VAPH, verhoogd kindergeld, intelligentie-onderzoek voor attestering Buitengewoon Onderwijs, …) worden enkel opgenomen indien passend binnen een lopende begeleiding.
  • Vragen naar puur diagnostiek zonder een begeleidingstraject worden niet opgenomen.
  • De kinder- en jongerenteams van VAGGA richten zich, samen met CGG Andante, tot cliënten uit het arrondissement Antwerpen. Een aantal Rupelgemeentes behoort tot het werkingsgebied van CGG De Pont. Cliënten van buiten het werkingsgebied worden verwezen naar een CGG in hun regio.